1. Totstandkoming reisovereenkomst

1.1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Creating Stories door de reiziger. Dit kan rechtstreeks, mondeling en per e-mail geschieden. De dag waarop de persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats én geboortedatum) worden doorgegeven geldt als de dag van boeking. De gegevens die noodzakelijk zijn bij een boeking vind je terug in onze privacyverklaring. De reiziger ontvangt een schriftelijke bevestiging van de reisovereenkomst, tevens factuur.
1.2. Het aanbod is vrijblijvend en kan in voorkomende gevallen door Creating Stories worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 kantooruren na aanvaarding te gebeuren en met opgaaf van redenen.
1.3. De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens, zoals deze door de Creating Stories zijn gepubliceerd. Afwijkingen van het gepubliceerde maken alleen deel uit van de reisovereenkomst, nadat deze schriftelijk door Creating Stories zijn bevestigd.
1.4. Een reiziger die namens (een) andere reiziger(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere(n) zijn (is) ieder voor hun (zijn/haar) eigen deel aansprakelijk.
1.5. Met opgegeven voorkeuren met betrekking tot te leveren diensten zal zoveel als mogelijk rekening worden gehouden, maar hier kunnen, ondanks eventuele vermelding op boekingsformulieren, geen rechten aan worden ontleend.

2. Betaling

2.1. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst dient de reiziger een aanbetaling van 20% van de reissom te voldoen, alsmede de verplichte bijdrage calamiteitenfonds, de reserveringskosten en eventueel verschuldigde premies van reisverzekeringen. Voor camperhuur, die al dan niet gecombineerd wordt met een vlucht of anderszins, kunnen andere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.
2.2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 56 dagen voor vertrek te worden voldaan. Indien de reisovereenkomst binnen 56 dagen vóór de aanvangsdatum van de reis tot stand komt, moet terstond de volledige reissom worden voldaan.
2.3. Niet tijdige betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door Creating Stories, die wel het recht heeft om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen en te verrekenen met het reeds betaalde gedeelte van de reissom.

3. Reissom

3.1. De gepubliceerde reissommen gelden, tenzij anders vermeld, per persoon en omvatten de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van Creating Stories zijn omschreven.
3.2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Creating Stories bekend waren op het moment van het in druk geven van de publicatie.
3.3. Zolang de volledige reissom nog niet is voldaan, heeft Creating Stories het recht om met opgaaf van redenen de reissom te verhogen in verband met toepasselijke wisselkoersen en verschuldigde heffingen en belastingen.
3.4. De reiziger mag de in het vorige lid genoemde reissom-verhoging binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging afwijzen. Creating Stories heeft dan het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet –op straffe van verval- binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde reissom-gelden.

4. Reisduur

4.1. De in publicaties van Creating Stories vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

5. Reisbescheiden en reisdocumenten

5.1. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van alle eventueel vereiste geldige reisbescheiden en reisdocumenten, zoals bijvoorbeeld vliegtickets, rijbewijs, groene kaart en paspoort.
5.2. Creating Stories is niet aansprakelijk wanneer de reiziger niet aan de reis of onderdelen daarvan kan deelnemen als gevolg van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
5.3. Tenzij anders aangegeven worden de reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor vertrek aan de reiziger toegezonden. De reiziger die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, dient dit terstond te melden.

6.Wijzigingen door de reiziger

6.1. Na totstandkoming van de reisovereenkomst kan de reiziger tot 28 dagen voor vertrek wijziging daarvan verzoeken. Indien dit verzoek niet het karakter van een annulering heeft en indien de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen, zal het verzoek worden ingewilligd en schriftelijk worden bevestigd.
6.2. Bij wijzigingen door de reiziger is deze gehouden de gewijzigde reissom, alsmede de wijzigingskosten en eventuele communicatiekosten te voldoen.

7. In-de-plaatsstelling

7.1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander, mits:
a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden
b. de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen in-de-plaatsstelling
c. het verzoek schriftelijk en uiterlijk 7 dagen voor vertrek wordt ingediend.
7.2. De reiziger en de voor de reiziger in-de-plaatsgestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Creating Stories voor betaling van het op het moment van de in-de-plaatsstelling ten name van de reiziger nog verschuldigde deel van de reissom en de eventuele extra kosten van de vervanging.

8. Annulering door de reiziger

8.1. Een annulering van de reisovereenkomst dient schriftelijk bevestigd te worden. Een schriftelijk doorgegeven annulering wordt alleen in behandeling genomen wanneer deze aangetekend is verzonden; de datum van de poststempel geldt als meldingsdatum van de annulering.
8.2. Wanneer een reisovereenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. tot 56 dagen voor vertrek 15% van de reissom
b. van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek 30% van de reissom
c. van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek 50% van de reissom
d. van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek 75% van de reissom
e. van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek 90% van de reissom
f. vanaf 7 dagen voor vertrek of later de volle reissom
N.B.: Men kan dit risico onder bepaalde voorwaarden afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.
8.3. Voor losse vluchten, die al dan niet gecombineerd worden met een landarrangement of autohuur, worden veelal meteen na boeking en/of ticketing 100% annuleringskosten in rekening gebracht. Voor het eventuele landarrangement of autohuur gelden de annuleringsvoorwaarden als onder 8.2.
8.4. Voor losse bootovertochten (veerboot- en/of transportboot), die al dan niet gecombineerd worden met een landarrangement of autohuur of anderszins, wordt tot 56 dagen voor vertrek 25% van de reissom in rekening gebracht. Voor eventueel landarrangement of autohuur gelden de annuleringsvoorwaarden als onder 8.2.
8.5. Voor camperhuur, die al dan niet gecombineerd wordt met een vlucht of anderszins, kunnen andere annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.
8.6. Voor groepsreizen, die al dan niet gecombineerd worden met vluchten, autohuur en/of een landarrangement, kunnen andere annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

9. Wijziging, eventueel gevolgd door opzegging door Creating Stories

9.1. De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
9.2. De reiziger zal zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld van de in artikel 9.1. genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden.
9.3. De reiziger heeft bij het voordoen van de in artikel 9.1. genoemde wijzigingen het recht de wijziging(en) af te wijzen. In dat geval heeft hij, indien mogelijk, recht op een gelijkwaardige reis, dan wel op restitutie (van het reeds betaalde deel) van de reissom of een evenredig deel daarvan, indien de reis reeds ten dele is genoten. Indien de reiziger van dit recht op restitutie gebruik wil maken, dient hij Creating Stories binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.
9.4. Creating Stories mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien deze hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

10. Aansprakelijkheid van Creating Stories

10.1. Creating Stories is aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
10.2. Creating Stories en eventuele betrokken dienstverlener(s) zijn niet aansprakelijk voor schade of een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst, indien de schade of tekortkoming:
a. is toe te rekenen aan de reiziger
b. een gevolg zijn van handelingen en/of invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden
c. een gevolg zijn van overmacht als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
10.3. Onder overmacht worden abnormale en onvoorzienbare omstandigheden verstaan, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks eventuele voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
10.4. Creating Stories aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven, tenzij de schade te wijten is aan grove schuld of opzet van Creating Stories.
10.5. In geval Creating Stories aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan éénmaal de reissom.

11. Verplichtingen van de reiziger

11.1. De reiziger(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Creating Stories of dienstverlener(s) ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. De reiziger(s) is (zijn) aansprakelijk voor schade en/of kosten, veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting.

12. Klachten

12.1. Eventuele klachten, die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen zo spoedig mogelijk en liefst ook schriftelijk ter plaatse te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener (bijv. autoverhuurder of accommodatieverschaffer), zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de klacht niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en overduidelijk afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met de Creating Stories (communicatiekosten worden vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijze niet hadden hoeven worden gemaakt of dat de klacht ongegrond is).
12.2. Als de klacht ook dan nog niet naar tevredenheid is of kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed indienen bij Creating Stories.
Als een klacht binnen drie maanden na indiening niet is opgelost of de reiziger niet akkoord gaat met de oplossing, kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk een jaar na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter.
12.3. Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.

13. Privacy van de reiziger

13.1. Creating Stories hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie en het gebruik van jouw gegevens. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens.

14. Beeldmateriaal

14.1. Indien de reiziger Creating Stories beeldmateriaal toezendt voor de fotowedstrijd dan kan Creating Stories dit zonder verdere toestemming gebruiken, zowel online als offline. Voor overig toegezonden materiaal zal er altijd eerst toestemming worden gevraagd.

15. Drukfouten

15.1. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden Creating Stories niet.

Logo Creating Stories WE ARE CREATING STORIES